BOLAGSSTÄMMOKALLELSE

Aktieägarna i Schildts & Söderströms Ab kallas till ordinarie bolagsstämma.

Tid: Måndagen den 24 maj 2021 kl. 16.00 på förlaget, adress Snellmansgatan 13, Helsingfors

ANMÄLNINGSTIDEN TILL BOLAGSSTÄMMAN 2021 HAR GÅTT UT

Schildts & Söderströms Ab förhåller sig mycket allvarligt till coronapandemin och uppmanar aktieägarna och deras ombud att överväga att utebli från mötesplatsen, eftersom stämman kan ordnas endast om antalet närvarande deltagare håller sig inom de av myndigheterna fastställda begränsningarna för sammankomster. Schildts & Söderströms Ab vidtar därtill en rad åtgärder för att försäkra sig om att bolagsstämman kan ordnas så tryggt som möjligt för de personer som bör vara på plats för genomförandet av bolagsstämman. I stället för att närvara på mötesplatsen kan aktieägarna följa med bolagsstämman via en videokontakt och rösta på förhand eller ge fullmakt åt mötesordförande.

 

Föredragningslista

 1. Styrelsens ordförande öppnar bolagsstämman
 1. Konstituerande av stämman

Föreslås att lagman Johan Aalto väljs till stämmans ordförande och läromedelschef Nils Saramo till sekreterare.

 1. Val av protokolljusterare och rösträknare

Föreslås att aktieägarna Tove Breitenstein och Bernt Morelius väljs till protokolljusterare och rösträknare.

 1. Konstaterande av stämmans laglighet

Enligt bolagsordningen skall kallelse till bolagsstämma utfärdas av styrelsen genom kungörelse som skall publiceras i den mest spridda svenskspråkiga dagstidning som utkommer i Helsingfors. Bolagsstämmokallelsen publicerades i Hufvudstadsbladet den 30 april 2021.

 1. Konstaterande av närvarande vid stämman och fastställande av röstlängden
 1. Framläggande av bokslut, revisionsberättelse och styrelsens översikt för verksamhetsåret 1.1.2020 – 31.12. 2020
 1. Fastställande av bokslutet
 1. Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 1. Beslut om vinstdisposition och dividendutdelning

Styrelsen föreslår att ingen dividend utbetalas.

 1. Beslut om styrelseledamöternas och revisorernas arvoden

Föreslås att styrelseledamöternas arvoden förblir som tidigare: Årsarvode 850 euro och 140 euro per möte, dubbelt för ordförande. Föreslås att revisorn ersätts mot skälig räkning.

 1. Beslut om antalet styrelseledamöter och val av nya styrelseledamöter

Föreslås att styrelseledamöternas antal hålls på den nuvarande nivån som är 7. I tur att avgå är styrelseledamöterna Dag Wallgren, Björn Sundell och Linda Felixson. Föreslås att Wallgren och Sundell omväljs. Linda Felixson har meddelat att hon avgår. Föreslås att Felixson efterträds av Fsl:s ordförande Inger Damlin.

 1. Val av revisor och revisorssuppleant

Föreslås att Petter Lindeman från PWC omväljs till revisor och revisorsamfundet PWC till suppleant.

 1. Avslutande av stämman

  

BOLAGSSTÄMMOHANDLINGAR

Föredragningslista samt kopior av bokslutet, revisionsberättelsen och styrelsens översikt av verksamheten 2020 kan beställas på adressen mi.helaskoski@sets.fi. På samma adress kan ni beställa fullmakt åt mötesordförande och instruktioner för hur ni röstar på förhand. Därtill hålls originaldokumenten tillgängliga på bolagsstämman.

 

ANVISNINGAR FÖR DELTAGANDE I BOLAGSSTÄMMAN

 1. Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som senast den 11 maj 2021 har antecknats som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennas personliga finska värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning. Aktieägare som är antecknade i bolagets aktieägarförteckning och vill delta i bolagsstämman skall anmäla sig senast fredagen den 14 maj 2021 kl. 16.00. I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn samt namnet på ett eventuellt biträde eller ombud.

 1. Ombud och fullmakter

Aktieägare får delta i bolagsstämman eller där utöva sina rättigheter genom ombud. Aktieägarens ombud skall på mötesplatsen visa upp en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägare. Vi uppmanar såväl aktieägare som ombud att överväga att utebli från mötesplatsen på grund av coronapandemin och att befullmäktiga stämmans ordförande att representera dem.

 1. Ägare till förvaltarregistrerade aktier

Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman med de aktier på basis av vilka han eller hon skulle ha rätt att på bolagsstämmans avstämningsdag den 14 maj 2021 vara antecknade i aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Oy. Deltagande förutsätter ytterligare att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast den 19 maj 2021 kl. 10.00 har antecknats i den tillfälliga aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Oy. För de förvaltarregistrerade aktiernas del utgör detta också anmälan till bolagstämman. Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas i god tid begära av sin egendomsförvaltare nödiga anvisningar gällande aktieägarens införande i aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till bolagsstämman.

 1. Övriga anvisningar och information

Aktieägare som är närvarande vid bolagstämman har frågerätt beträffande ärenden som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen. Aktieägarna avråds att närvara på plats vid stämman och i stället skicka sina frågor till de ärenden som behandlas på stämman på förhand till vd Mari Koli, mari.koli@sets.fi senast den 14 maj 2021.

På dagen för denna stämmokallelse den 30 april uppgår det totala antalet aktier i Schildts & Söderströms Ab till 17 808 aktier. Enligt 9 § i bolagets bolagsordning berättigar varje aktie till en röst. Dock får ingen utöva rösträtt för mer än en femtedel av det vid stämman företrädda antalet aktier.

 

Helsingfors, den 30 april 2021

Schildts & Söderströms Ab

Styrelsen