Bolagsstämma 2022

BOLAGSSTÄMMOKALLELSE

Aktieägarna i Schildts & Söderströms Ab

Aktieägarna i Schildts & Söderströms Ab kallas till ordinarie bolagsstämma.

Tid: fredagen den 20 maj 2022 kl. 16.00 på förlaget, adress Snellmansgatan 13, Helsingfors

 

ANMÄL DIG TILL BOLAGSSTÄMMAN HÄR

 

Föredragningslista
1. Styrelsens ordförande öppnar bolagsstämman

2. Konstituerande av stämman
Föreslås att lagman Johan Aalto väljs till stämmans ordförande och läromedelschef Nils Saramo till sekreterare.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare
Föreslås att aktieägarna Tove Breitenstein och Mia Björnberg-Enckell väljs till protokolljusterare och rösträknare.

4. Konstaterande av stämmans laglighet
Enligt bolagsordningen skall kallelse till bolagsstämma utfärdas av styrelsen genom kungörelse som skall publiceras i den mest spridda svenskspråkiga dagstidning som utkommer i Helsingfors. Bolagsstämmokallelsen publicerades i Hufvudstadsbladet den 27 april 2022.

5. Konstaterande av närvarande vid stämman och fastställande av röstlängden

6. Framläggande av bokslut, revisionsberättelse och styrelsens översikt för verksamhetsåret 1.1.2021 – 31.12. 2021

7. Fastställande av bokslutet

8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

9. Beslut om vinstdisposition och dividendutdelning
Styrelsen föreslår att ingen dividend utbetalas.

10. Beslut om styrelseledamöternas och revisorernas arvoden
Föreslås att styrelseledamöternas arvoden förblir som tidigare: årsarvode 850 euro och 140 euro per möte och dubbelt arvode för ordförande.

11. Beslut om antalet styrelseledamöter och val av nya styrelseledamöter
Föreslås att styrelseledamöternas antal ökas till 8. I tur att avgå är styrelseledamöterna Johan Aura och Stefan Björkman. Föreslås att Johan Aura omväljs. Stefan Björkman har meddelat att han inte står till förfogande för omval. Som nya ledamöter föreslås Mary Gestrin och Claes von Heiroth.

12. Val av revisor och revisorssuppleant
Föreslås att Eetu Anttonen från PWC omväljs till revisor och revisorsamfundet PWC till suppleant.

13. Avslutande av stämman

 

BOLAGSSTÄMMOHANDLINGAR
Föredragningslista samt kopior av bokslutet, revisionsberättelsen och styrelsens översikt av verksamheten 2021 kan beställas på adressen hedda.siren@sets.fi. Därtill hålls originaldokumenten tillgängliga på bolagsstämman.

ANVISNINGAR FÖR DELTAGANDE I BOLAGSSTÄMMAN

1. Rätt att delta och anmälan
Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som senast den 10 maj 2022 har antecknats som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennas personliga finska värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning. Aktieägare som är antecknade i bolagets aktieägarförteckning och vill delta i bolagsstämman skall anmäla sig senast tisdagen den 10 maj 2022 kl. 16.00. I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn samt namnet på ett eventuellt biträde eller ombud.
Länk till anmälningsformuläret högst uppe på denna sida.

2. Ombud och fullmakter
Aktieägare får delta i bolagsstämman eller där utöva sina rättigheter genom ombud. Aktieägarens ombud skall på mötesplatsen visa upp en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägare. Vi uppmanar såväl aktieägare som ombud att överväga att utebli från mötesplatsen på grund av coronapandemin och att befullmäktiga stämmans ordförande att representera dem.

3. Ägare till förvaltarregistrerade aktier
Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman med de aktier på basis av vilka han eller hon skulle ha rätt att på bolagsstämmans avstämningsdag den 10 maj 2021 vara antecknade i aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Oy. Deltagande förutsätter ytterligare att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast den 17 maj 2021 kl. 10.00 har antecknats i den tillfälliga aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Oy. För de förvaltarregistrerade aktiernas del utgör detta också anmälan till bolagstämman. Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas i god tid begära av sin egendomsförvaltare nödiga anvisningar gällande aktieägarens införande i aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till bolagsstämman.

4. Övriga anvisningar och information
Aktieägare som är närvarande vid bolagstämman har frågerätt beträffande ärenden som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen.

På dagen för denna stämmokallelse den 27 april uppgår det totala antalet aktier i Schildts & Söderströms Ab till 17 808 aktier. Enligt 9 § i bolagets bolagsordning berättigar varje aktie till en röst. Dock får ingen utöva rösträtt för mer än en femtedel av det vid stämman företrädda antalet aktier.

Helsingfors, den 27 april 2022
Schildts & Söderströms Ab
Styrelsen