Bolagsstämma 2023

BOLAGSSTÄMMOKALLELSE
Aktieägarna i Schildts & Söderströms Ab

Aktieägarna i Schildts & Söderströms Ab kallas till ordinarie bolagsstämma.

Tid: tisdagen den 30 maj 2023 kl. 17.00 på förlaget, adress Snellmansgatan 13, Helsingfors

Tiden för att anmäla sig till bolagsstämman har gått ut 22.5 kl. 16.00.

Föredragningslista
1. Styrelsens ordförande öppnar bolagsstämman

2. Konstituerande av stämman
Föreslås att lagman Johan Aalto väljs till stämmans ordförande och ekonomichef Michael Saxén till sekreterare.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare
Föreslås att aktieägarna Mary Gestrin och Tove Breitenstein väljs till protokolljusterare och rösträknare.

4. Konstaterande av stämmans laglighet
Enligt bolagsordningen skall kallelse till bolagsstämma utfärdas av styrelsen genom kungörelse som skall publiceras i den mest spridda svenskspråkiga dagstidning som utkommer i Helsingfors. Bolagsstämmokallelsen publicerades i Hufvudstadsbladet den 4 maj 2023.

5. Konstaterande av närvarande vid stämman och fastställande av röstlängden

6. Framläggande av bokslut, revisionsberättelse och styrelsens översikt för verksamhetsåret 1.1.2022 – 31.12. 2022

7. Fastställande av bokslutet

8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

9. Beslut om vinstdisposition och dividendutdelning
Styrelsen föreslår att ingen dividend utbetalas.

10. Förändringar i bolagsordningen
Styrelsen föreslår ändringar i bolagsordningens paragrafer 5, 7 och 8. Den nya föreslagna bolagsordningen finns i sin helhet i bilaga 1.

11. Beslut om styrelseledamöternas och revisorernas arvoden
Föreslås att styrelseledamöternas arvoden förblir som tidigare: Årsarvode 850 euro och 140 euro per möte, dubbelt för ordförande. Föreslås att revisorn ersätts mot skälig räkning.

12. Beslut om antalet styrelseledamöter och val av nya styrelseledamöter
Föreslås att styrelseledamöternas antal bibehålls vid 8. I tur att avgå är styrelseledamöt Bernt Klockars. Styrelseledamötena Dag Wallgren och Björn Sundell har meddelat att de ställer sina platser till förfogande. Som nya ledamöter föreslås Jennica Thylin-Klaus, Kaj Arnö och Philip Teir.

13. Val av revisor och revisorssuppleant
Föreslås att revisionssamfundet Nexia Oy väljs till revisor.

14. Aktieägarnas nomineringskommitté
Föreslås att införa en nomineringskommitté med representanter för de största aktieägarna för att förbereda beslut av bolagsstämman och föreslås att bolagsstämman besluter om en arbetsordning för nomineringskommittén enligt bilaga 2.

15. Avslutande av stämman

 

BOLAGSSTÄMMOHANDLINGAR
Föredragningslista samt kopior av bokslutet, revisionsberättelsen och styrelsens översikt av verksamheten 2022 och bilagorna 1 och 2, kan beställas på adressen hedda.siren@sets.fi. Därtill hålls originaldokumenten tillgängliga på bolagsstämman.

ANVISNINGAR FÖR DELTAGANDE I BOLAGSSTÄMMAN

1. Rätt att delta och anmälan
Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som senast den 17 maj 2023 har antecknats som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennas personliga finska värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning. Aktieägare som är antecknade i bolagets aktieägarförteckning och vill delta i bolagsstämman skall anmäla sig senast måndagen den 22 maj 2023 kl. 16.00. I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn samt namnet på ett eventuellt biträde eller ombud.
Länk till anmälningsformuläret ovan.

2. Ombud och fullmakter
Aktieägare får delta i bolagsstämman eller där utöva sina rättigheter genom ombud. Aktieägarens ombud skall på mötesplatsen visa upp en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägare.

3. Ägare till förvaltarregistrerade aktier
Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman med de aktier på basis av vilka han eller hon skulle ha rätt att på bolagsstämmans avstämningsdag den 17 maj 2023 vara antecknade i aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Oy. Deltagande förutsätter ytterligare att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast den 25 maj 2023 kl. 10.00 har antecknats i den tillfälliga aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Oy. För de förvaltarregistrerade aktiernas del utgör detta också anmälan till bolagstämman. Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas i god tid begära av sin egendomsförvaltare nödiga anvisningar gällande aktieägarens införande i aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till bolagsstämman.

4. Övriga anvisningar och information
Aktieägare som är närvarande vid bolagstämman har frågerätt beträffande ärenden som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen.

På dagen för denna stämmokallelse den 3 maj 2023 uppgår det totala antalet aktier i Schildts & Söderströms Ab till 17808 aktier. Enligt 9 § i bolagets bolagsordning berättigar varje aktie till en röst. Dock får ingen utöva rösträtt för mer än en femtedel av det vid stämman företrädda antalet aktier.

Helsingfors, den 4 april 2023
Schildts & Söderströms Ab
Styrelsen