Prisad förlagsredaktör

Schildts & Söderströms förlagsredaktör Myrika Ekbom tilldelas pris av Svenska Folkskolans Vänner.

Hon mottar Hagforsmedaljen ”för att i trettio år gjort betydande insatser för Finlands svenska litteratur. Hon har ställt sitt språksinne, sina omfattande kunskaper i historia och litteratur, och sin ovanligt goda allmänbildning till otaliga finlandssvenska författares förfogande, utan att någonsin framhäva sin egen roll vid verkets tillkomst eller söka offentlighet för sin arbetsinsats.”

Hagforsmedaljen delades ut första gången vid SFV:s hundraårsjubileum år 1982. Hagforsmedaljen ges som erkänsla för förtjänstfull gärning till förmån för den svenska kulturen och det svenska språket i Finland. Sammanlagt fyra medaljer delades ut på SFV:s vårfest 10.4.2019. Till den medaljen hör dessutom en prissumma på 2 500 euro.

 

Processed with VSCO with al1 preset