SLS-pristagare 2023

SLS-pristagare 2023

Ett pris om 9 000 euro var ur Paul Werner Lybecks testamentsfond tillfaller författaren Malin Klingenberg och illustratören Maria Sann för boken Skelettet.

Prismotivering: De har skapat bilderbokskonst som tar barnets existentiella resonemang i relation till ett benbrott på allvar, och som samtidigt främmandegör det förgivettagna också för den vuxne medläsaren. Människoskelettets filosofiska potential frigörs genom påhittiga infallsvinklar och konstnärliga uttryck som sätter barnets upplevelse i centrum, utan pekpinnar.

Ett pris om 25 000 euro ur Eklund-Modeenska fonden med tillhörande medalj tillfaller författaren och biologen Annika Luther för verket Rågen. En spretig historia.

Prismotivering: Genom att ställa rågen, den tillsynes vardagliga och nästan bortglömda växten, i centrum för sin analys påminner Luther om betydelsen av naturens biologiska mångfald och människans ansvar för dess bevarande. Med en imponerande precision belyser hon sädesslagets naturvetenskapliga sammanhang och långa kulturhistoria i Finland, men också dess övergripande betydelse för vårt välmående.

Ett pris om 6 000 euro ur Femtioårsfonden tillfaller docent Julia Korkman för verket Minnets makt. Berättelser från rättssalen.

Prismotivering: I boken får läsaren följa med rättspsykologen Korkmans fascinerande resonemang kring minnets roll i brottsutredningar och hela rättsprocessen. Känslofyllda frågor om minnets begränsningar och sårbarhet behandlas på ett medryckande sätt som får läsaren att också reflektera över sina egna minnesbilder och deras pålitlighet.

Ett pris om 25 000 euro ur Irma Carrells testamentsfond tillfaller författaren Ulrika Nielsen för diktessän Tingen.

Prismotivering: Med obducentens precision dissekerar och rekonstruerar författaren de materiella tingens emotionella betydelse och faktiska obetydlighet. Språket, leken med ingentingen är lika exakt och briljant som snitten genom ambivalensen i att äga, spara, sortera, samla och slänga. Texten bråkar sunt med läsaren: “Vad gör tingen med mig och vem blir jag genom att avstå?”